หน้าหลัก | เพิ่มรายวิชา | ลืมรหัสผ่าน | ตัวช่วยเหลือ  
Special Problems III
1203483 - เรืองยศ พิลาจันทร์
ag > 1203483

คำอธิบายรายวิชา
ทำงานทดลองและ/หรือสำรวจค้นคว้าทางด้านสัตวศาสตร์ โดยมีการวางแผนงานทดลอง และ/หรือแผนการดำเนินการ การเก็บและบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการเขียนรายงานผลการทดลองและ/หรือสำรวจค้นคว้านั้น
จุดมุ่งหมายของรายวิชา :เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านรายวิชานี้แล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้
มีความรู้ทางด้านการทำงานทดลองและ/ หรือสำรวจค้นคว้าทางด้านสัตวศาสตร์ สามารถวางแผนงานทดลอง เก็บและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เขียนรายงานผลการทดลองและ/ หรือสำรวจค้นคว้าอย่างเป็นระบบ

ปรับปรุง 23 กค.57/ กาญจนา บันสิทธิ์

ปฏิทินงาน
Link
เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารของนักศึกษา (ส่งงาน)
ประกาศทั่วไป
Users
กระดานข่าว (Webboard)
แบบฝึกหัด
แบบประเมินการสอน
กลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา
ปฏิทินงาน
Link
เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารของนักศึกษา (ส่งงาน)
ประกาศทั่วไป
Users
กระดานข่าว (Webboard)
แบบฝึกหัด
แบบประเมินการสอน
กลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา

Copyright © AGGIE UBU. All rights reserved.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Powered by Slackware Linux, PHP, MySQL, and Apache Web Server