หน้าหลัก | เพิ่มรายวิชา | ลืมรหัสผ่าน | ตัวช่วยเหลือ  
Applied Animal Nutrition Laboratory (ปฏิบัติการโภชนศาสตร์ประยุกต์)
1203352 - กาญจนา บันสิทธิ์
ag > 1203352

ให้ผู้เรียนวิชาปฏิบัติการนี้ ศึกษาขอบเขตของวิชา จาก คำอธิบายรายวิชา(ในคู่มือนศ.) และใน หัวข้อบรรยาย ที่แจกเพิ่มในแต่ละปี/รุ่น พร้อมทั้งศึกษาให้เข้าใจใน วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาทำความเข้าใจ จากแหล่งความรู้ต่างๆนอกชั่วโมงเรียนได้

Tricks<<<นศ.ที่เข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อ คุณวีระพงษ์(ห้องlab comp.)
1.เข้า lab ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียน
2.ส่งงานในเวลาที่กำหนด
3.ศึกษา ภาพ-เอกสารประกอบ(บางส่วน) ผ่านระบบ Internet (AgLMS )
4.ศึกษาด้วยตนเอง เพิ่มเติม จากสื่อต่างๆ(สิ่งพิมพ์และelectronics media +internet) และเอกสารประกอบการสอน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิชา
5. มีสิทธิ์สอบ และ เข้าสอบตามกำหนด
คำอธิบายรายวิชา(ในคู่มือนศ.51) การปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารอาหารในวัตถุอาหารต่างๆ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆทั้งทางกายภาพและทางเคมี การประกอบสูตรอาหารสัตว์
Determine and analysis of the nutritional content of animal feeds, various methods of physical and chemical evaluation for feed quality, feed formulation techniques.

ปฏิทินงาน
Link
เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารของนักศึกษา (ส่งงาน)
ประกาศทั่วไป
Users
กระดานข่าว (Webboard)
แบบฝึกหัด
แบบประเมินการสอน
กลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา
Chat

Copyright © AGGIE UBU. All rights reserved.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Powered by Slackware Linux, PHP, MySQL, and Apache Web Server