หน้าหลัก | เพิ่มรายวิชา | ลืมรหัสผ่าน | ตัวช่วยเหลือ  
Applied Animal Nutrition (โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์)
1203351 - กาญจนา บันสิทธิ์
ag > 1203351

ให้ผู้เรียน ศึกษาขอบเขตของวิชานี้ จาก คำอธิบายรายวิชา(ในคู่มือนศ.หรือ TQF3-มคอ.3) และใน หัวข้อบรรยาย ที่แจกเพิ่มในแต่ละปี(รุ่น) พร้อมทั้งศึกษาให้เข้าใจใน วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาทำความเข้าใจ จากแหล่งความรู้ต่างๆนอกชั่วโมงเรียนได้
????....Tricks...????
1.เข้าเรียนและส่งงานเก็บคะแนนในห้องเรียน
2.ส่งงานและ อ่านเอกสารประกอบการสอน(บางส่วน) ผ่านระบบ Internet (AgLMS หรือ ระบบลงทะเบียน reg.ubu.ac.th) ในเวลาที่กำหนด
3.ศึกษาด้วยตนเอง เพิ่มเติม จากสื่อต่างๆ(สิ่งพิมพ์ หนังสือ ตำรา วารสาร และ electronics media +internet) และเอกสารประกอบการสอน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิชา
4.มีสิทธิ์สอบ(ขาดไม่เกิน20%) และเข้าสอบตามกำหนด

ปฏิทินงาน
Link
เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารของนักศึกษา (ส่งงาน)
ประกาศทั่วไป
Users
กระดานข่าว (Webboard)
แบบฝึกหัด
กลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา

Copyright © AGGIE UBU. All rights reserved.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Powered by Slackware Linux, PHP, MySQL, and Apache Web Server