หน้าหลัก | เพิ่มรายวิชา | ลืมรหัสผ่าน | ตัวช่วยเหลือ  
Applied Animal Nutrition laboratory (ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์) หลักสูตรเก่า
1203322 - กาญจนา บันสิทธิ์
ag > 1203322

ให้ผู้เรียนวิชาปฏิบัติการนี้ ศึกษาขอบเขตของวิชา จาก คำอธิบายรายวิชา(ในคู่มือนศ.) และใน หัวข้อบรรยาย ที่แจกเพิ่มในแต่ละปี/รุ่น พร้อมทั้งศึกษาให้เข้าใจใน วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาทำความเข้าใจ จากแหล่งความรู้ต่างๆนอกชั่วโมงเรียนได้

Tricks
1.เข้า lab ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียน
2.ส่งงานในเวลาที่กำหนด
3.ศึกษา ภาพ-เอกสารประกอบ(บางส่วน) ผ่านระบบ Internet (AgLMS )
4.ศึกษาด้วยตนเอง เพิ่มเติม จากสื่อต่างๆ(สิ่งพิมพ์และelectronics media +internet) และเอกสารประกอบการสอน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิชา
5. มีสิทธิ์สอบ และ เข้าสอบตามกำหนด

ปฏิทินงาน
Link
เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารของนักศึกษา (ส่งงาน)
ประกาศทั่วไป
Users
กระดานข่าว (Webboard)
แบบฝึกหัด
แบบประเมินการสอน
กลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา
Chat

Copyright © AGGIE UBU. All rights reserved.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Powered by Slackware Linux, PHP, MySQL, and Apache Web Server